WARUNKI UCZESTNICTWA


 

w imprezach organizowanych przez B.P. "SEWER-TOUR".

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.Niniejsze warunki stanowią integralną część umowy i określają zasady udziału     w imprezach organizowanych przez B.P."SEWER-TOUR" .

2.Zawarcie umowy klienta z B.P."SEWER-TOUR" polega na podpisaniu zgłoszenia udziału w imprezie oraz przyjęciu warunków uczestnictwa i rezygnacji.

3.Zgłoszenie, oferta oraz niniejsze warunki uczestnictwa stanowią integralną część umowy zawartej przez B.P."SEWER-TOUR" oraz sieć upoważnionych biur, prowadzących sprzedaż w jego imieniu, z klientem.

4.B.P."SEWER-TOUR" zobowiązuje się do należytego świadczenia usług zgodnie z warunkami określonymi ofertą i przyjętym, w formie zgłoszenia udziału, zamówieniem klienta.

5.B.P."SEWER-TOUR" nie ponosi odpowiedzialności z tytułu informacji udzielonych przez akwizytorów dotyczących warunków uczestnictwa, a odbiegających od określonych niniejszymi warunkami postanowień.      B.P."SEWER-TOUR" nie ponosi odpowiedzialności za udzielone przez akwizytorów sprzeczne     z treścią katalogów i biuletynów informacyjnych zawierających aktualną ofertą B.P."SEWER-TOUR".

6.Ewentualne zmiany hotelu lub miejscowości noclegowej mogące wyniknąć jedynie z przyczyn leżących po stronie kontrahentów lub w przypadku zaistnienia okoliczności rozumianych jako siła wyższa, nie spowodują one jednakże zasadniczych zmian w programie ani zmian w standardzie wycieczki, kolonii.

II.WARUNKI PŁATNOŚCI.

1.Przy zgłoszeniu udziału klient wpłaca na rzecz B.P."SEWER-TOUR" minimum 30% ustalonej ceny imprezy.

2.Pozostałą należność z braku odmiennych postanowień potwierdzonych na piśmie przez B.P."SEWER-TOUR" winna być wpłacona nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy.

3.Miejscem wpłaty jest siedziba B.P."SEWER-TOUR", jej przedstawiciele lub ustalony rachunek bankowy.

4.Brak wpłaty należnej na rzecz B.P."SEWER-TOUR"  kwoty w w/w terminie stanowi podstawę do rozwiązania umowy i wiąże się  z prawem potrącenia poniesionych kosztów manipulacyjnych do wysokości określonej warunkami rezygnacji z imprezy.

III.ODPOWIEDZIALNOŚĆ, STRATY, SZKODY

1.        Każdy uczestnik imprezy jest zobowiązany do przestrzegania paszportowych, celnych, zdrowotnych i innych przepisów kraju,            do którego podróżuje.

2.        Wszelkie koszty powstałe w wyniku niedotrzymania tych przepisów obciążają uczestnika.

3.        Odpowiedzialność B.P. Sewer - Tour jest wykluczona wypadku:

a)        szkód powstałych w wyniku czynów niedozwolonych              i przestępstw do których dojdzie w czasie realizacji imprezy, za które organizator nie ponosi odpowiedzialności

b)        uszczerbku na zdrowiu, śmierci oraz strat moralnych, kosztów utraconego urlopu i kosztów z tym związanych

c)        wystąpienia zjawiska siły wyższej

d)        szkód wynikłych z zaniedbań klienta

4.        B.P. Sewer - Tour nie bierze na siebie odpowiedzialności za  nienależyte wykonanie usług, które były oferowane klientom na miejscu, poza programem imprezy ( np. wycieczki fakultatywne)             a organizowane przez inne podmioty. Wyżej wymieniona odpowiedzialność nie powstaje nawet wówczas, jeśli przedstawiciel  Organizatora pośredniczył w sprzedaży tych dodatkowych usług.

IV. REKLAMACJE

1.Uczestnik ma obowiązek zgłosić reklamacje organizatorowi imprezy w biurze     do 7 dni od daty ukończenia imprezy. Opóźnienie powoduje nieważność reklamacji. Datą decydującą jest data otrzymania reklamacji w formie pisemnej przez       Sewer- Tour lub data nadania reklamacji w urzędzie pocztowym

2. B.P. Sewer- Tour ma obowiązek do rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji w ciągu 30 dni od ich otrzymania w urzędzie pocztowym. Skargi grupowe nie będą traktowane jako  reklamacje

3.Okoliczności podnoszone w reklamacji powinny być potwierdzone w czasie trwania imprezy przez przedstawiciela Organizatora w miejscu realizacji imprezy pod rygorem nieważności. Niepotwierdzone reklamacje nie będą rozpatrywane. Przedstawiciel Organizatora działający w miejscu imprezy nie jest upoważniony       do uznawania roszczeń.

 

V.ZMIANY W  WYKONANIU UMOWY

1.B.P. Sewer- Tour  odpowiada za zorganizowanie imprezy zgodnie z warunkami zawartej umowy oraz obowiązującymi przepisami. W tych granicach organizator odpowiada tylko za rzeczywiste straty poniesione przez Klienta.

2.Organizator imprezy ma prawo do odwołania w wyniku działania siły wyższej oraz ważnych przyczyn zawinionych przez osoby trzecie

3.W przypadku braku minimalnej ilości zainteresowanych udziałem w imprezie B.P Sewer- Tour zastrzega sobie prawo odwołania imprezy najpóźniej na 10 dni przed  dniem rozpoczęcia imprezy. W takim przypadku klientowi przysługuje prawo zwrotu całości poniesionych kosztów

4.W przypadku przerwania podróży z przyczyn leżących po stronie Klienta lub osoby mu towarzyszącej, równowartość niewykorzystanych świadczeń nie będzie refundowana.

VI.OBOWIĄZKI KLIENTA.

1.Klient ma obowiązek posiadać ważne dokumenty upoważniające do przekroczenia granicy oraz dowód wpłaty należności za imprezę. P.B."SEWER-TOUR" nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez klienta, który nie będzie mógł rozpocząć lub kontynuować podróży z powodu braku lub nieprawidłowości dowodu wpłaty należności za imprezę oraz dokumentów osobistych upoważniających do wyjazdu za granicę.

2.Klient zobowiązuje się do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Polsce, krajach tranzytowych oraz w kraju docelowym.

3.W czasie trwania imprezy uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do wskazówek pilota grupy lub rezydenta. B.P."SEWER-TOUR" zastrzega sobie prawo do rozwiązywania umowy w trybie natychmiastowym w trakcie jej realizacji, jeżeli uczestnik utrudnia sprawne jej przeprowadzenie ze szkodą dla innych uczestników lub B.P."SEWER-TOUR". Wszelkie koszty w takiej sytuacji ponosi uczestnik.

4.Klient zobowiązany jest do pokrycia szkód wyrządzonych przez siebie w trakcie trwania imprezy w miejscu ich powstania. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie.

5.B.P."SEWER-TOUR" ogranicza wielkość bagażu do 2 sztuk o maksymalnej wadze do 20kg na osobę. Ze względu na ograniczoną pojemność luków bagażowych nie ma możliwości nadbagażu.

6.B.P."SEWER-TOUR" nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bagaż klientów      w przypadku jego zamiany, zapomnienia, zagubienia lub kradzieży.

VII.REZYGNACJI Z IMPREZY

1.Rezygnacja z imprezy następuje w momencie złożenia przez klienta rezygnacji  w formie pisemnej.

2.B.P."SEWER-TOUR" z uwagi na poniesione koszty organizacji ma prawo dokonać potrąceń w sposób określony niniejszymi warunkami:

a.        10% na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy,

b.        25% od 29-21 dni przed rozpoczęciem imprezy,

c.        50% od 20-11 dni przed rozpoczęciem imprezy,

d.        75% od 10-3 dni przed rozpoczęciem imprezy,

e.        100% w terminie krótszym niż 2 dni przed rozpoczęciem imprezy.

3.Zwrotu dokonuje się w miejscu wykupienia imprezy, a od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.

4.Określone potrącenie może być podniesione nie więcej niż 15% w przypadku wykazania przez B.P."SEWER-TOUR" poniesienia wyższych kosztów w związku  z rozliczeniami z kontrahentami.

VIII. SPRAWY SPORNE

1.Jeżeli z winy B.P."SEWER-TOUR" bądź jego kontrahentów nie zostaną zrealizowane określone ofertą świadczenia lub też ich jakość będzie odbiegać od określonych umową warunków, klientowi służy stosownie do postanowień Kodeksu Cywilnego prawo do obniżenia ceny lub wydania świadczenia ekwiwalentnego.

2.Jako sąd właściwy dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy rzeczowo dla siedziby B.P."SEWER-TOUR".

3.W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

IX. UBEZPIECZENIE

1.B.P. Sewer - Tour zgodnie z wymogami ustawy o usługach turystycznych posiada ubezpieczenie kosztów powrotu Klientów do kraju.

2.W cenie imprezy Klienci B.P. Sewer - Tour ubezpieczeni są na podstawie polisy generalnej  B.P. Sewer - Tour przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji AXA S.A. od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz kosztów leczenia(KL)

3.Klient wyraża zgodę  na przekazanie przez B.P. Towarzystwu Ubezpieczeniowemu AXA S.A. danych osobowych Klienta i wszystkich osób mu towarzyszących mu w imprezie turystycznej w ramach listy osób ubezpieczonych.

4.W umowie – rezerwacji konieczne jest podanie danych wszystkich osób wyjeżdżających, tj, imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, nr paszportu, nr pesel.

5.Klient przed wyjazdem  na imprezę turystyczną zobowiązany jest zapoznać       się z „Ogólnymi warunkami  ubezpieczenia”

 

X. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Klient i i inni uczestnicy imprezy  są zobowiązani zastosować się do poleceń przedstawiciela Organizatora.

2.W wypadku, gdy na skutek błędu ewidencyjnego konieczne będzie zakwaterowanie Klienta w innym hotelu będzie to hotel tej samej  lub wyższej kategorii. Jakiekolwiek inne roszczenia Klienta są wykluczone.

3.Wszystkie informacje zawarte w katalogach B.P Sewer-Tour dotyczące usług   cen i warunków podróży odpowiadają warunkom obowiązującym w dniu oddawania ich do druku.

4.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego

  • Filtruj
  • Szukaj

Nie znaleziono produktów spełniających podane kryteria...